.

Polní letounový pozorovatel zbraní

Odznak polního letounového pozorovatele zbraní byl zaveden u letectva RČS dnem 12. září 1931 pod původním názvem polní pěchotní, dělostřelecký a jezdecký pozorovatel - letec. Jak napovídá původní název, odznak byl určen pro absolventy kursu, do kterého byli zařazováni důstojníci pěchoty, dělostřelectva, jezdectva a později i generálního štábu, kteří byli vysíláni k letectvu, aby získali zkušenosti ze spolupráce s ním.

    Prvním výrobcem byla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, která razila ze stříbra o ryzosti 800/1000 dva základní typy odznaku polního letounového pozorovatele zbraní - předválečný typ a poválečný typ:

    Předválečný typ (RR) byl ražen v letech 1931 – 1936. Podle oficiální předlohy pro výrobu těchto odznaků měla být po každé straně státního znaku lipová ratolest mající 7 lístků, ale takovýchto odznaků se vyskytuje poměrně málo. Mnohem častěji se vyskytuje varianta mající po každé straně státního znaku lipovou ratolest se 6 lístky, ale může se vyskytovat i varianta mající na jedné straně státního znaku lipovou ratolest se 7 lístky a na druhé straně ratolest se 6 lipovými lístky. Uvedené rozdíly v počtu lipových lístků u jednotlivých odznaků však nejsou způsobeny ražbou z různých raznic, ale jsou způsobeny ručním obrušováním hran již vyražených odznaků. Proto sedmé lístky (horní lístky vně lipových ratolestí) mohou mít odlišný tvar a velikost, případně mohou být i zcela odstraněny. U předválečného typu je v obou lipových ratolestech prořezán mezi lístky otvor, který může mít u jednotlivých exemplářů odlišný tvar a velikost. Odlišnosti u jednotlivých otvorů jsou způsobeny tím, že tyto otvory byly ručně vyřezávány po vyražení odznaku. U odznaků vyráběných do roku 1936 bývá většinou na rubu vyraženo označení výrobce PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII a matriční číslo. Na rubu odznaků předválečného typu standardně nebývá vyražena puncovní značka ani označení ryzosti stříbra.

Z předválečné produkce firmy PROVAZNÍK A SPOL. v letech 1937 – 1938 pochází několik kusů odznaků nesoucích atypické značení na líci, a to na záštitě meče - značku výrobce FP (značka FP byla zavedena až od roku 1937), puncovní značku a označení ryzosti stříbra 800. Vzhledem k velmi malému počtu vyrobených kusů se však tyto odznaky vyskytují pouze výjimečně.

    Poválečný typ (RRR) byl ražen od roku 1947. Odznaky mají po každé straně státního znaku lipovou ratolest se 6 lístky. Rozdíl oproti předválečnému typu však spočívá v tom, že v lipových ratolestech není žádný otvor prořezán a odznak je celistvý. Oproti předválečnému typu bývá u poválečného typu na rubu vždy vyraženo označení výrobce PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, dále značka výrobce FP, puncovní značka, označení ryzosti stříbra 800, matriční číslo (většina odznaků nese dvě matriční čísla) a dále zde bývá vyražena římská číslice III.

    Druhým výrobcem byla STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI (RRR), která razila tyto odznaky v období let 1936 – 1938. Odznaky byly značeny na rubu značkou mincovny – K v osmiúhelníku a označením ryzosti stříbra 800, avšak bez puncovní značky. Odznaky mají po každé straně státního znaku lipovou ratolest vždy se 6 lístky. V každé z obou lipových ratolestí je mezi lístky vyražen otvor, který má u všech exemplářů shodný tvar (na rozdíl od odznaků firmy Provazník a spol. nebyl otvor mezi lipovými lístky ručně vyřezáván). Odznaky byly raženy ze stříbra o ryzosti 800/1000.